Ons viswater
De Kleine Melanen is een oud vensysteem gelegen aan de noordzijde van Bergen op Zoom.
Het stroomgebied van de Kleine Melanen beslaat een oppervlak van 80 hectare. Het ven zelf is 3,7 hectare groot.
De visstand is goed te noemen. Vooral in het voorjaar zijn er grote Brasems te vangen. Snoek, Karper en Zeelt zijn goed vertegenwoordigd. Als men in het juiste jaargetijde gericht op deze soorten gaat vissen dan zijn ze goed te vangen. Karpers van 20 pond, Snoeken van 1 meter+ en grote Zeelten zijn aanwezig en te vangen.
Helaas is de populatie Voorn zeer groot. Door inteelt blijven deze klein en vormen haast een plaag, vooral tijdens de warme maanden.De Kleine Melanen is een van oorsprong natuurlijk water. De topografische kaart van de situatie omstreeks 1910 laat zien dat de omgeving van de Kleine Melanen bestond uit een afwisselend zeer kleinschalig geperceleerd landschap. De randen van de Kleine Melanen waren onbegroeid evenals de overige laagten in gebruik als weide. Uitzondering hierop vormden de hoge gronden die, grenzend ten westen aan de Kleine Melanen, in gebruik waren als bouwland. De overige hogere delen waren in gebruik als akker (oude agrarische ontginningen). Het voormalige Fort Pinssen was agrarisch in gebruik, Fort De Rooverde  was begroeid met loofhout. De bebouwing was hoofdzakelijk geconcentreerd rond de verharde Halsterseweg.
Rondom de Melanen was een dicht wegennet bestaande uit onverharde landwegen met hagen en houtwallen op de perceelscheidingen.
Sindsdien is het kleinschalige karakter rondom de Melanen helaas veranderd in een sterk bebouwd gebied. De Kleine Melanen is rondom omsloten door bebouwing en de Randweg Noord. Als gevolg van de Randweg Noord maakt de Kleine Melanen, uit landschappelijk oogpunt, geen deel meer uit van de overige elementen in de dalvormige laagte. In tegenstelling tot de situatie uit 1910 zijn in de huidige situatie de Melanen rondom wel begroeid met bossen.

De waterbodem van de Kleine Melanen bestond uit een dikke sliblaag en was daardoor monotoon van structuur. De waterkolom heeft tot de sliblaag een dikte van circa 1.4 m (meting waterschap Het Scheldekwartier maart 1998). De hoeveelheid aanwezig slib is circa 21905 m3 (slibdikte bepaling Waterschap Brabantse Delta, 2003). In 2012 is ons viswater geheel uitgebaggerd en de oevers zijn opnieuw ingericht. Kijk onder het menu "activiteiten" voor foto's

Omdat de Kleine Melanen is gelegen in een langgerekte dalvormige laagte, wordt deze van oppervlaktewater voorzien door de bovenstrooms gelegen Ganzenvijvers. Een directe aanvoer krijgt het ven vanuit de noordelijke Ganzenvijver (via een duiker). Daarnaast treedt kwel op in het ven en wordt zij gevoed door lokaal toestromend water. Tenslotte wordt de Kleine Melanen gevoed door regenwater uit een gescheiden rioleringsstelsel. In het noordwesten komt een schoonwaterriool direct uit op de Kleine Melanen. De afwatering van de Kleine Melanen verloopt via een open verbinding richting de Ligne. Voordat het water van de Kleine Melanen onder de Randweg Noord stroomt, krijgt het aansluiting met de watergang vanuit het zuidelijk gelegen volkstuinencomplex.


Alhoewel bij de Kleine Melanen sprake is van zowel in- als uitgaande oppervlaktewateren kan vanwege de grootte van het ven gesteld worden dat nauwelijks sprake is van enige stroming. Uit monitoring van het waterpeil bij de Kleine Melanen blijkt dat in de periode van 21 augustus 1996 tot en met 9 november 1999, het gemiddelde waterpeil een niveau had van N.A.P. + 1.35 m, met uitschieters van N.A.P. + 1.16 m en N.A.P. + 1.61 m.